ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85ในสื่อสิ่งพิมพ์กับการโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ของประเทศไทย


นส.เจษฎาภรณ์ หารพรม, รศ.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย, ดร.จินตนา ยูนิพันธ์, ดร.วัลลภ ใจดี


การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ Retrospective โดยใช้สถิติการวิจัย Interrupted Time Series (ITS) วิเคราะห์ข้อมูลโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ (Incoming calls) เป็นรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2014 โดยพิจารณาตัวแปรร่วมที่คาดว่าจะมีผลต่อการโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ เช่น ปริมาณข่าวในหนังสือพิมพ์ วันสำคัญทางสังคม ความชุกการสูบบุหรี่ของประชากร และราคาบุหรี่
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและโทรเข้าต่อสัปดาห์สูงสุดในปี 2013 ซึ่งเป็นปีที่ประกาศขยายภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่เป็นร้อยละ 85และปัจจัยที่มีผลต่อการโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ คือ ปริมาณข่าวเกี่ยวกับบุหรี่ในหนังสือพิมพ์ (จากการวิเคราะห์ ARIMA model ได้ตัวแบบที่เหมาะสม คือARIMA(1,1,1)(0,0,1,52)
ข้อแนะนำจากการศึกษานี้  คือการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ ผ่านภาคีเครือข่าย จะส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่