ปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)ในจังหวัดกาญจนบุรี                                                                           

อนันต์  แปลงมาลย,์ นพพร โหวธีระกุล, ดุสิต สุจิรารัตน์, ประนอมสม แสนหอม

,

การกลับเข้ามารับการรักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่มีการวางแผน ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบ Prospective Study มีวัตถุประสงค์ เพื่อ หาปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำของผู้ป่วย COPD ใน จ.กาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย 258 ราย ที่เข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล จ.กาญจนบุรี
                ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 258 ราย ชาย 218 ราย(84.5%),หญิง 40 ราย(15.5%) ,อายุ เฉลี่ย 66.3ปี,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.0, พิสัย 41-96,รักษาซ้ำภายใน 28 วัน 132 ราย(51.2%), รักษาซ้ำภายเกิน 28 วัน 126 ราย(48.8%), สูบบุหรี่ 146 ราย(56.6%) ไม่สูบบุหรี่ 112 ราย(43.4%) ,มีอาการเหนื่อยก่อนกลับบ้าน 164 ราย(63.6%) ไม่มีอาการเหนื่อย 94 ราย(36.4%),คะแนนแบบสอบถามSGRQ ≥50คะแนน196 ราย(76.0%)  SGRQ ≤49.5 คะแนน 62 ราย(24.0%)
                การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบลอจิสติกพบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์การรักษาซ้ำภายใน 28 วัน เพศชาย OR=3.48,P-value 0.037,95%CI=1.08-11.20, ผู้ที่มีคะแนนSGRQ≥50คะแนนร่วมกับมีอาการเหนื่อยหอบก่อนจำหน่ายและสูบบุหรี่OR=39.45,P-value<0.001,95%CI=10.59-146.87,ผู้ที่มีคะแนนSGRQ≥50คะแนนร่วมกับมีอาการเหนื่อยหอบก่อนจำหน่ายOR=9.43,P-value<0.001,
95%CI=1.08-11.20 ดังนั้นควรประเมินผู้ป่วยก่อนกลับบ้านทางด้านร่างกายและคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันการกลับเข้ามารับการรักษาซ้ำภายใน 28 วัน