ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของครูประถมศึกษา จังหวัดสกลนค

นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ, ผศ.สุคนธา ศิริ, รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์, ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในครูประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ทำการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มสองขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งหมด 451 คน เครื่องมือที่ใช้คัดกรองความเครียดคือ แบบวัดความเครียดสวนปรุงชุด 20 ข้อ
ผลการศึกษาพบว่า ครูประถมศึกษาจังหวัดสกลนครมีความชุกของความเครียดร้อยละ 47.9 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบอันดับโลจิสติสพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด ได้แก่ รายได้ต่อเดือน หนี้นอกระบบ โรคประจำตัว เหตุการณ์สำคัญในชีวิต สัมพันธภาพในครอบครัว และความต้องการงานด้านจิตใจ (p < 0.05) เก็บรวมรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2559
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้คือ ควรมีการคัดกรองความเครียดในครูประถมศึกษาโดยเฉพาะครูที่มีหนี้นอกระบบ รายได้ต่ำ และมีโรคประจำตัว โดยเพิ่มการคัดกรองความเครียดในการตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนี้โรงเรียนควรมีการจัดการภาระงานให้เหมาะกับครูแต่ละคนและควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน