ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์


สุจิตรา ปัญญา, สุคนธา ศิริ, ดุสิต สุจิรารัตน์, ศุภชัย ปิติกุลตัง, นพพรตันติรังสี

 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรในการศึกษาคือ ผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 460 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ สองขั้นตอนคือ ตามพื้นที่และช่วงอายุ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
เครื่องมือที่ใช้คัดกรองภาวะบกพร่องทางปัญญาคือ แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2545 (MMSE-Thai 2002) และแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (modified IQCODE) แบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้าน พฤติกรรมสุขภาพ และปัจจัยด้านสังคม ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์คือ ร้อยละ 15.7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบลอจิสติก พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบกพร่องทางปัญญา ได้แก่ เพศ อายุ ปัญหาการนอนหลับๆตื่นๆ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว การอ่านหนังสือ และระยะเวลาการใช้โทรศัพท์แต่ละครั้ง (p < 0.05)ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดระบบเฝ้าระวังภาวะ
บกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุ เช่น การคัดกรองภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุ และส่งต่อผู้ที่มีภาวะ บกพร่องทางปัญญา เพื่อรับคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและรับการประเมินต่อไป นอกจากนี้ยัง
พบปัจจัยที่มีแนวโน้มในการป้องกันภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุ ได้แก่ การอ่านหนังสือและการ สนทนาทางโทรศัพท์ในเวลาสั้น ๆ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการมีกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่
ในจังหวัดกาฬสินธุ์