คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า 3 เดือน

นส.แสงแก้ว ราชภักดี ร.ศ.นพพร โหวธีระกุล
ร.ศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง สมาน ตั้งอรุณศิลป์

การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการติดตามการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อประเมิน เปรียบเทียบและหาปัจจัย ทำนายคุณภาพชีวิตระดับที่ไม่น่าพอใจ ในแต่ละด้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ใน 1 และ 3 เดือนหลังป่วย ศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า 3 เดือน ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 125 คน จาก 4 โรง พยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิต The short Form -36
version 2 (SF-36 V2) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย ด้านบทบาทที่ถูกจำกัดเนื่องมาจากปัญหาทาง ด้านร่างกาย ด้านความเจ็บปวด ด้านสุขภาพกาย ด้านความกระฉับกระเฉง ด้านบทบาทที่ถูกจำกัด เนื่องมาจากปัญหาด้านอารมณ์ ส่วนอีก 2 ด้าน คือ ด้านบทบาททางสังคมและด้านสุขภาพจิต คะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบลอจิสติกพบว่าใน 1 เดือนหลังป่วย ปัจจัย ทำนายคุณภาพชีวิตระดับที่ไม่น่าพอใจ ได้แก่ การมีลักษณะที่ต้องพึ่งพิง (BI<80), ความบกพร่อง
ขั้นรุนแรงเรื่องความรู้ความเข้าใจ (CNS<7), การมีรอยโรคที่สมองซีกขวา, กลุ่มโสด, การมีอายุตั้ง แต่ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มไม่ได้ประกอบอาชีพหลังป่วย ใน 3 เดือนหลังป่วยปัจจัยทำนายคุณภาพ ชีวิตที่ไม่น่าพอใจได้แก่ (BI<80), ความบกพร่องขั้นรุนแรงเรื่องความรู้ความเข้าใจ (CNS<7), โรคหลอดเลือดสมองแบบThrombosis, การมีรอยโรคที่สมองซีกขวา, กลุ่มโสดและกลุ่มที่ไม่ได้ ใช้ประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสรุปปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาหลังป่วย หรือเมื่อปัจจัยด้านใดด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่กำลังศึกษา การปรับตัวหลังป่วยมีทั้งด้านร่างกาย
และด้านจิตใจ การจัดโปรแกรมการดูแลฟื้นฟูแบบองค์รวมเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพ ชีวิต ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

96 หน้า