การยอมรับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน:
การประมาณความชุก และปัจจัยสัมพันธ์

นส.ประทิน ปิยะนิตย์ ร.ศ.นพพร โหวธีระกุล
ร.ศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง วิวัฒน์ ปองเสงี่ยม

พยาบาลเป็นกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเนื่องจากต้องให้การดูแลผู้ป่วยารศึกษาภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความชุกและหาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการฉีดวัคซีน ไวรัสตับอักเสบบีของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 14 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พยาบาล 435 คน ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนอย่างน้อย 1 ปี ตอบแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนมีการยอมรับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ร้อยละ75.9 (271/357), ร้อยละ12.6 (45/357) ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 ครั้ง, ร้อยละ 40.9 (146/357) ได้รับวัคซีนครบ 3 ครั้งตามโปรแกรมและร้อยละ 46.5 (166/357) ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
ในจำนวนของผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนพบว่าร้อยละ51.8 (86/166) ปฏิเสธที่จะรับการฉีดวัคซีนในครั้ง ต่อไป ร้อยละ13.2 (47/357) เกิดอุบัติเหตุสัมผัสกับเลือดและสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยในรอบ 3 เดือนที่ ผ่านมา ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยพหุลอจิสติกพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อการยอมรับการฉีด
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี คือการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อหลังสัมผัสเลือดหรือสารน้ำ จากร่างกายผู้ป่วยและการมีความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่ในระดับดี ควรจัดโปรแกรม่งเสริมความรู้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและการป้องกัน่วมกับการนับสนุนเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
จะช่วยเพิ่มการยอมรับ การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีและการได้รับวัคซีนครบตามโปรแกรมของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน

78 หน้า