ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนครนายก
พรพนา สมจิตร, วิศิษฎ์  ฉวีพจน์กำจร, สุธีร์  รัตนะมงคลกุล, สุคนธา  ศิริ
การศึกษาแบบ  Hospital based case-control study ซึ่งทำการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนครนายก ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตา จำนวน 230 คน และกลุ่มควบคุม ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตา จำนวน  230 คน  ซึ่งมีเพศเดียวกันและอายุแตกต่างกันไม่เกิน 5 ปี กับกลุ่มศึกษา

ผลการศึกษาภายหลังจากการวิเคราะห์โดยใช้ multiple logistic regression เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตา โดยควบคุมตัวแปรกวนที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อน ที่จอประสาทตา ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือด (FPG) ระหว่าง 141 – 160 มก./ดล., ระหว่าง 161 – 180 มก./ดล. และมากกว่า 180 มก./ดล. (OR = 7.23, 95 % CI 2.80 – 18.72, OR = 4.33,95 % CI 1.66 – 11.33 และ OR = 3.76, 95 % CI 1.39 – 10.18) ระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1c) มากกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ (OR = 2.26, 95 % CI 1.15 – 4.43)  BMI ≥ 30 กก./ม2  (OR = 2.09, 95 % CI 1.04 – 4.20) และความดันโลหิตสูง (OR = 1.80, 95 % CI 1.20 – 2.71) ตามลำดับฉะนั้นการรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การควบคุมน้ำหนักและควบคุมอาหารที่บริโภคอย่างเหมาะสมจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้