ภาควิชาระบาดวิทยา           
นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (สาขาวิชาระบาดวิทยา) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Wuhan University ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10มิ.ย.-7ก.ค. 2561
ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 หลักสูตร วท.ม.โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคารจรัส ยามะรัต ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2561 นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด จำนวน 9 คน ระหว่าง วันที่ 8-29 มิถุนายน 2561
ณ รพ.ห้วยพลู และ รพสต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น วิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยทางทันตกรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3303 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล