นักศึกษาภาควิชาระบาดวิทยา

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาระบาดวิทยา


ปีการศึกษา 2557

ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นส.นฤมล กิ่งแก้ว 5736790
นางนิธิกุล เต็มเอี่ยม 5737897
Mrs.Khin Khin Gyi   5736995
Mr.Okkar Aung 5737079

  ปีการศึกษา 2555

ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นางสาวผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์ 5536013
นายวิชัย ปุริสา 5536526
นายกมล กลิ่นไทย 5537140

                                       

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด สาขาระบาดวิทยา

ปีการศึกษา 2560

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นางสาวตรีรัตษ์ชญากร  แก้วปัญญา 6036316
นางสาวฐิติมา  พลบุบผา 6036319
นางสาวดิยานา  ผูหาดา 6037435
นางสาววริศรา  จิระวาทิน 6037440
นายปิยะวัฒน์  จันหาญ 6037441
นายวิชชากร  รวมทวี 6036442
นางสาวกัญญ์วรา  เจนจรัสจินดา 6038112
นางสาวกสิณา  เกษโกวิท 6038114

นางสาวปภาวี  วิญญูวงศ์ศิริ 6038115


    รายวิชาที่ศึกษา
 แผนการศึกษา(สาขาวิชาระบาดวิทยา)

ภาคฤดูร้อน: หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต
สศปว 503 ปรสิตวิทยาขั้นหลักมูล
2(1-2-3)
สศจว 500 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสาธารณสุข 1
2(2-0-4)
สศสอ 502 การสาธารณสุขใหม่
3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1: หมาวดวิชาแกน
หมวดวิชาแกน (8 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
สศรบ 602 หลักวิทยาการระบาด
3(2-2-5)
สศชส 602 ชีวสถิติ ข
3(3-0-6)
และเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
 
สศบส 601 การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป
2(2-0-4)
สศสษ 620 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
2(2-0-4)
สศคร 663 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือก (2 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
สศรบ 621 สัมมนาวิทยาการระบาด 1
2(2-0-4)
หมวดวิชาบังคับ (6 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
สศจว 611 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสาธารณสุข 2
3(3-0-6)
สศปว 627 ปรสิตวิทยาสาธารณสุขขั้นสูง
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชาบังคับ (7 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
สศคร 611 ระเบียบวิธีวิจัยในงานด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
2(1-2-3)
สศคร 618 การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อ
2(1-2-3)
สศรบ 604 วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด 1
3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
สศรบ 668 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการศึกษาทางวิทยาการระบาด
3(1-4-4)
สศรบ 616 วิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรังและการบาดเจ็บ
3(3-0-6)


ภภาคฤดูร้อนที่ 3:

หมวดวิชาเลือก (2 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
สศรบ 666 การฝึกปฏิบัติภาคสนามทางการควบคุมโรคประจำถิ่น
2(0-8-4)

ภาคการศึกษาที่ 1: ปีถัดไป

หมวดวิชาเลือก (2 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
สศรบ 697 การศึกษาทางวิทยาการระบาดเฉพาะเรื่อง
2(0-4-2)

 

วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
สศรบ 698 วิทยานิพนธ์
12(0-0-48)

 

ปีการศึกษา 2559

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นส.นัตยา ตั้งศิริกุล 5936136
นายณัฐวุฒิ โพธิสาร 5937132
นส.ปรีญา สุริพล 5936144
นส.ณัฐภัทร อังศุนาค 5937134
นส.ธนัชชา ไทยธนสาร 5936140
นส.อัฐสิมา มาศโอสถ 5937129
นส.พัชชา รวยจินดา 5937128

ปีการศึกษา 2558

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นส.จันทร์เพ็ญ อินทศรี 5836541
นส.ปริศนา วงหาร 5836529
นายบุรัสกร ตริสกุล 5837406
นส.กรรณิการ์ หมอนพังเทียม 5837405
นส.ธีราวดี กอพยัคฆินทร์ 5837408


ปีการศึกษษ 2557

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นส.อาทิยา  ยี่สิ้น 5736575
นายเวสารัช  วรุตมะพงศ์พันธุ์ 5736579
นส.เพชรรัตน์  บัวเอี่ยม 5736591

นาย ศุภดิษฐ์ บาริศรี
5736593
นส.สุรีย์พร  ทรงรูป 5737190
นางอริสรา  สังขะรมย์ 5737200


ปีการศึกษา 2556

 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจำตัว
นายณัฐวุฒิ พรมดา 5636542
นส.จินดานันท์ กระสัน 5636555
นส.สุธาสินี มานพกาวี 5637672