ติดต่อภาควิชา


       ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทร : 02-3548541,023548563. โทรสาร:02-3548562
ติดต่อ: headphep@mahidol.ac.th, uancha@gmail.com