เกี่ยวกับภาควิชา

ลักษณะขององค์กร
ภาควิชาระบาดวิทยา ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ แผนกวิชาโรคระบาดวิทยา  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) ในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2491 (พระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 61 เล่ม 65 วันที่ 19 ตุลาคม 2491)  ปัจจุบันภาควิชาระบาดวิทยารับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  และใช้กระบวนการด้านวิทยาการระบาดในการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพต่างๆ   สาเหตุที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่บุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปที่สนใจ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก               ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาระบาดวิทยา มีหัวหน้าภาควิชาทั้งหมด จำนวน 11 ท่านตามวาระดังนี้1. ศ.นพ.ประดิษฐ์ สิทธิไชย                                   ตุลาคม 2491 - กรกฎาคม 2515
2. ศ.นพ.สมชาย สุพันธุ์วณิช                                กรกฎาคม 2515 - มีนาคม 2527
3. รศ. นพ.ประวิทย์ สุนทรสีมะ                            มีนาคม 2527 - มีนาคม 2529
4. ศ.นพ.สมชาย สุพันธุ์วณิช                                 มีนาคม 2529 - มีนาคม 2537
5. รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์                            มีนาคม 2538 - มีนาคม 2539
6. ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล                            กันยายน 2539 - กันยายน 2541
7. รศ.ดร.อมรรัตน์ โพธิพรรค                               ตุลาคม 2541 - ตุลาคม 2547
8. รศ.ทพญ.กุลยา นาคสวัสดิ์                                พฤศจิกายน 2547 – กันยายน 2549
9. รศ.ดุสิต  สุจิรารัตน์                                          ตุลาคม 2549 – 15 มกราคม 2555
10. รศ.ดร.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กำจร                            16 มกราคม 2555- 15 มกราคม 2559
11.อ.ดร.กิติพงษ์ หาญเจริญ
                                    16 มกราคม 2559-ปัจจุบันหลักสูตรของภาควิชาระบาดวิทยา
ภาควิชาระบาดวิทยามีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาตรี จะสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา จะมีหลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดซึ่งสอนร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาปรสิตและกีฏวิทยา ภาควิชาฯยังร่วมสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ภาควิชาได้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกคณะ และจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรที่รับผิดชอบ
โครงการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาระบาดวิทยาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังเปิดสอนในปัจจุบัน และทั้งที่จะเริ่มเปิดสอนมีทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ดังต่อไปนี้
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด เป็นโครงการร่วมระหว่างภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาปรสิตวิทยา รับนักศึกษาภาควิชาละ 8 - 10 คน ต่อปี
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) รับนักศึกษาปีละ 5-10 คน
3.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการระบาด) รับนักศึกษาปีละ 3 - 5 คน

นอกจากนี้ภาควิชาระบาดวิทยายังรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษาคลินิกวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆการเรียนการสอนของภาควิชาฯ มุ่งเน้น Active Learning Process และ Problem-based Learning คือมุ่งเน้นการบูรณการระหว่างการเรียนการสอนปกติ กับการฝึกภาคสนามกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นทั้งพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว ภาควิชาฯ ยังมีผลิตภัณฑ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโดยลูกค้าของภาควิชาฯ คือ ผู้ให้ทุนวิจัย ทั้งองค์กรภาครัฐ ได้แก่  กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข และเอกชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (Vision Mission and Core value)

ภาควิชาระบาดวิทยากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเผยแพร่ให้บุคลากร นักศึกษา รับทราบทั้งในรูปแบบของ website และเอกสารสิ่งพิมพ์ของภาควิชาฯ

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาการระบาดชั้นนำระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตและนักวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลควบคู่คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
2. ส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาการระบาดเพื่อสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนสังคม
3.พัฒนาและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือในทางวิชาการแบบ
บูรณาการ
4. ศึกษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ