สถิติไร้พารามิเตอร์ มีวิธีการวิเคราะห์หลายลักษณะด้วยกัน ตามลักษณะของข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อมูลที่มีขนาดตัวอย่างน้อย ๆ หรือข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงเป็นแบบอื่น (Non-Normal Distribution หรือ Free Distribution) เมนูที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้

ภาพที่ 14-1 ลักษณะเมนูใน Nonparametric Test

1. Chi-square Test

มีวัตถุประสงค์ ต้องการทดสอบการเท่ากันของสัดส่วนในแต่ละกลุ่ม ที่มีจำนวนกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดใหญ่ (n มีขนาดใหญ่) เช่นการสัดส่วนของกลุ่มเลือดของตัวอย่างแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้ (ไฟล์ Blood.sav)

กรณีที่ทดสอบ H0 : กลุ่มเลือด A:B:O:AB = 1:1:1:1 หรือไม่ ดังนี้

1. เปิดไฟล์ Blood.sav และให้ Weight by NO เพราะข้อมูลเตรียมในลักษณะบอกจำนวน (NO)

2. จาก Statistics Menu เลือก --> Nonparametric Test --> Chi-square... ใส่ตัวแปรดังภาพ

ภาพที่ 14-2 การใช้ Chi-square เพื่อการทดสอบการกระจายของกลุ่มเลือด

ผลดังนี้

สรุปได้ว่าอัตราส่วนระหว่างกลุ่มเลือด A:B:O:AB 1:1:1:1