ตัวอย่าง Simple Regression ข้อมูลเกี่ยวกับ Systolic Blood Pressure (SBP) และอายุของหญิง 29 คน เป็นดังนี้ (File: sbp.sav)

คนที่
SBP(Y)
อายุ (X)
คนที่
SBP(Y)
อายุ (X)
คนที่
SBP(Y)
อายุ (X)

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

144

162

124

162

110

130

116

142

160

130

39

65

42

64

34

48

20

50

44

29

2

5

8

11

14

17

20

23

26

29

138

142

158

150

175

135

124

120

158

125

45

46

67

56

69

45

19

39

53

25

3

6

9

12

15

18

21

24

27

.

145

170

154

140

128

114

136

120

144

.

47

67

56

59

42

17

36

21

63

.

1. จงหาสมการ regression เพื่อทำนาย SBP เมื่อใช้อายุเป็นตัวทำนายและทำการทดสอบสมการนั้นโดย

1.1 สมการนั้นใช้ได้หรือไม่

1.2 สมการนั้นใช้ได้ดีหรือไม่

1.3 ทดสอบ Assumption เกี่ยวกับ error term

2. จงหาขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่าง SBP และอายุ พร้อมทั้งทดสอบว่ามีความสัมพันธ์หรือไม่

วิธีทำ

1. เตรียมข้อมูลโดยมีตัวแปร ID SBP AGE (File: sbp.sav)

2. จาก Menu เลือก Statistics --> Regression --> Linear จะปรากฏภาพ

ภาพที่ 13-1 การวิเคราะห์ Regression จากไฟล์ sbp.sav

เลือกตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สำหรับ Simple regression จะใส่ตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียวและสามารถกำหนดการวิเคราะห์จาก Regression Windows ได้ดังนี้

Statistics เพื่อระบุความต้องการ เช่น

ภาพที่ 13-2 Dialog box สำหรับ Statistics ใน Regression

Estimates คือการรายงานผลการประมาณค่า regression coefficient ()

Confidence intervals คือหา 95% ของระดับความเชื่อมั่นของ

Covariance matrix คือค่า Variance-Covariance

Descriptive คือสถิติพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เช่น ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น

Model fit วิเคราะห์ผลของสมการในการทำนายและข้อมูลจริง

Durbin-Watson คือค่าสถิติที่บ่งบอกถึง Autocorrelation

Collinearity diagnostic คือค่าสถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในกรณีที่เป็นการวิเคราะห์ Multiple Regression (Test Multicollinearity)

Statistics Options Saves Polts